นายกรัฐมนตรีกดปุ่มแจกเงินให้ชุมชนพอเพียง

ม. ธรรมศาสตร์ รังสิต 26 มี.ค. - เมื่อเวลา 16.30 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนพอเพียง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีภาคชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐบาล รวมพลังร่วมขับเคลื่อนโครงการชุมชนพอเพียง ซึ่งในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้ ได้มีการกดปุ่มมอบทุนในการดำเนินการจำนวน 1,080 ล้านบาท ให้กับ 3,384 ชุมชน จำนวน 3,622 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยโครงการชุมชนพอเพียงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 80,808 ชุมชนทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณ 21,200 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะต้องดูแลชุมชน ประชาชนทุกระดับ ซึ่งในระยะแรกนี้จะมีการโอนเงินเข้าสู่ธนาคาร 6,000 ล้านบาท .- สำนักข่าวไทยอัพเดตเมื่อ 2009-03-26 18:13:10

ที่มา : สำนักข่าวไทย MCOT

สรุปการประชุมโครงการชุมชนพอเพียง

22:42 เขียนโดย ผู้ใหญ่ อารี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน


บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 12 จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 อยู่ในเกณฑ์ได้รับการสนับสนุน

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ
บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 12 มีประชากร 396 คน อยู่ในขนาดที่ 4 จำนวนประชากรที่กำหนด 251-500 คน
รัฐบาลกำหนดจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 400,000 บาท อยู่ในเกณฑ์ได้รับการสนับสนุน

กระบวนการทำงานของชุมชน

1.ชุมชนกำหนดวันและเวลาในการประชุมประชาคม
 • ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมใน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2552 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.5
 • ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่งต่างๆดังนี้
2.ที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนพอเพียงในปี พ.ศ.2552

คณะกรรมการชุมชน จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ประธาน...............นาย ศรีพล กระออมกลาง...................อายุ 53 ปี
รองประธาน.........นาย บุญเกิด ปรีชากูล.........................อายุ 57 ปี
เลขานุการ...........นาย แดง สมัครณรงค์.........................อายุ 51 ปี
ผู้ช่วยเลขานุการ..น.ส.สุภัคดี ชัยศรี.................................อายุ 39 ปี
เหรัญญิก..............น.ส.สมพร เชยสำโรง..........................อายุ 33 ปี
ผู้ช่วยเหรัญญิก.....นาย บุญส่ง สมความทิพย์...................อายุ 61 ปี
ปฏิคม...................นาย สมพงษ์ เย็นอุดม........................อายุ 51 ปี
ตรวจสอบ.............นาง วิไลวรรณ ตุ่นพรมราช.................อายุ 42 ปี
ประชาสัมพันธ์......นาง ประภัสสร เชยสำโรง...................อายุ 34 ปี

คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี

นาย ศรีพล กระออมกลาง.......................ประธาน
น.ส.สมพร เชยสำโรง..............................เหรัญญิก
นาย เที่ยง ตุ่นพรมราช.............................ตัวแทนประชาชน

คณะผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ

นาย บุญเกิด ปรีชากูล..............................รองประธาน
น.ส.สุภัคดี ชัยศรี.....................................ผู้ช่วยเลขานุการ
นาย บุญส่ง สมความทิพย์.......................ผู้ช่วยเหรัญญิก

คณะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

นาย บุญเกิด ปรีชากูล..............................รองประธาน
นาย สมพงษ์ เย็นอุดม.............................ปฏิคม
นาย สุวรรณ คำทอง................................ตัวแทนประชาชน

คณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

นาง ประภัสสร เชยสำโรง........................ประชาสัมพันธ์เศรษฐจันทร์
นาง วิไลวรรณ ตุ่นพรมราช......................ตรวจสอบ
นาย ปิยะทัศน์ เศรษฐจันทร์.....................ตัวแทนประชาชน

3.ที่ประชุมประชาคมร่วมกันเสนอปัญหาแลความต้องการของชุมชน

ที่ประชุมได้ร่วมเสนอปัญหา และ ความต้องการ ดังนี้
 • น้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
 • ต้องการขยายเขตการใช้น้ำประปาให้เพียงพอ และทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน
ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะปัญหา และ ความต้องการโดยหลักการโปร่งใส และ ตรวจสอยได้และให้ผูเข้าประชุมประชาคมทุกคนลงคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการและงบประมาณ ดังนี้
 1. โครงการสร้างประปาหมู่บ้าน คุ้มปอแดง งบประมาณ 400,000 บาท ได้ 92 คะแนน ลำดับ ที่ 1
 2. โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ งบประมาณ 200,000 บาท ได้ 18 คะแนน ลำดับ ที่ 2
ที่ประชุม ได้มีมติคัดเลือกโครงการเพื่อการขอสนับสนุนงบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียง ดังนี้
 • โครงการสร้างประปาหมู่บ้าน คุ้มปอแดง งบประมาณ 400,000 บาm
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มต้น วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2552
สิ้นสุด วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552

4.ที่ประชุมสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ปัญหาที่พบในที่ประชุม
 1. น้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอ
 2. ความคิดมีหลากหลาย แต่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้
 3. ครอบครัว และ ประชากรที่อยู่จริงในปัจจุบัน ไม่ตรงกับทะเบียนราษฎ์ ของ อบต.
ข้อเสนอแลความเห็นเพิ่มเติม
 1. ชุมชนจะเจฺญก้าวหน้า ต้องมีความสามัคคี รู้จักแบ่งบัน
มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมประชุม 110 คน